New Admission

NPI Narayani Samudayik Hospital को ३ बर्से Staff Nurse, Lab Technician र Health Assistant बिषय अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरुले माथिको फारमहरु मध्ये आफुलाई उपयुक्त फारम छानी भर्नुहोस् र तपसिलमा उल्लेखित कुनै एक बैंक खातामा रु. ८००।०० दाखिला गरी सो बैंक दाखिला भौचरको प्रतिलिपी र अन्य आवस्यक कागजातसहित तल दिइएको ईमेलमा आफुले भरेको निबेदन फाराम पठाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । 

                                       Email : npi.nsh2000@gmail.com

बैंक बिवरण :
१)  ग्लोबल आइ एम इ बैंक लिमिटेड
    खातावालाको नाम : NPINSH Health Institution
    खाता नम्बर : L२०१०१००००८८४

२)  प्रभु बैंक लिमिटेड
    खातावालाको नाम : NPI Narayani Samudayik Hospital Ltd. 
    खाता नम्बर : ०१४००६४३६४३०००११

 

निबेदन फाराम सहित बुझाउनु पर्ने आवश्यक कागजातहरु :

१; नागरिकता वा जन्मदर्ता को प्रतिलिपी ।
२; SEE/SLC को Grade/Mark Sheet को प्रतिलिपी ।
३; Character Certificate को प्रतिलिपी ।
४; बैंक भौचरको प्रतिलिपी १ थान ।
५; पासपोर्ट साइजको कलर फोटो । [Photo Size : 35mmx45mm]

 

 

 संपर्क नम्बर :  ०५६-५३३१३३, ५२४९८६, ९८५५०६४६०२, ९८५५०६०९७९, 
                       ९८४५६७२३३६, ९८४५२७२१७१